Algemene voorwaarden en privacyverklaring

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Coaching Jouw leven doet er toe: gevestigd aan Einsteinstraat 29a, 2811 EP Reeuwijk.
Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bepaalde dienst afneemt van coaching Jouw leven doet er toe.
Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend.
Definitie diensten: de door coaching Jouw leven doet er toe aan cliënt geleverde diensten in de vorm van coaching en counseling.

2. Algemeen
2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3. Betaling en facturering
3.1 Coaching Jouw leven doet er toe zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of ingeval van vooruitbetaling nog te leveren diensten en producten en werkt met Money Bird.
3.2 Client dient verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijn van 7 dagen te hebben voldaan. Client is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
3.3 Coaching Jouw leven doet er toe is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven emailadres.
3.4 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van coaching Jouw leven doet ertoe, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van coaching Jouw leven doet er toe aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
3.5 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.6 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van door coaching Jouw leven doet er toe ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
3.7 Bij in gebreke blijven van betaling door de cliënt zal coaching Jouw leven doet er toe niet eerder weer diensten aan de cliënt leveren, dan dat deze aan zijn betaalverplichting heeft voldaan.

4. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt.
4.1 Cliënt is gerechtigd een afspraak te annuleren of opzeggen, mits dit 24 uur van te voren is van de overeengekomen afspraak, anders zijn de kosten van een sessie alsnog voor de cliënt.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Coaching Jouw leven doet er toe is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voort vloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van coaching Jouw leven doet er toe.

6. Overmacht
6.1 Indien coaching Jouw leven doet er toe door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is coaching Jouw leven doet er toe gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van coaching Jouw leven doet er toe op betaling door cliënt voor reeds door coaching Jouw leven doet er toe verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6.2 Coaching Jouw leven doet er toe zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Bijvoorbeeld doorverwijzing naar een andere coach/counselor.
6.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van coaching Jouw leven doet er toe) waardoor coaching Jouw leven doet er toe tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van coaching Jouw leven doet er toe kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

7. Vertrouwelijkheid
7.1 Coaching Jouw leven doet er toe zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt tenzij anders is overeengekomen of coaching Jouw leven doet er toe daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

8. Persoonsgegevens
8.1 Coaching Jouw leven doet er toe behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.
8.2 Coaching Jouw leven doet er toe neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt, deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst.
8.3 Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
9.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Bijlage: Privacyverklaring

Coaching Jouw leven doet er toe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Einsteinstraat 29A, 2811EP te Reeuwijk, Telefoonnummer +31 0634003004
Thera van Es is de Functionaris Gegevensbescherming van Coaching Jouw leven doet er toe! Zij is te bereiken via thera@jouwlevendoetertoe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coaching Jouw leven doet er toe verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Op de website ingevulde contactformulieren
Wij gebruiken die gegevens om:
_ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst.
_ Te informeren over een eventuele wijziging in afspraak.

Contactformulieren
Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van coaching Jouw leven doet er toe!, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op basis van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Coaching Jouw leven doet er toe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.